mediatraining

Woorden hebben een betekenis. Zo’n betekenis helpt verslaggeving het juist labelen van onderwerpen. Bijvoorbeeld.

ter­ro­ris­me
1 (het ple­gen van) ge­weld­da­den (in­di­vi­du­e­le of col­lec­tie­ve aan­sla­gen, gij­ze­lin­gen, ver­woes­tin­gen) ter de­mo­ra­li­se­ring van de be­vol­king of ter ont­wrich­ting van de sa­men­le­ving, m.n. om een po­li­tiek doel te be­rei­ken
vergelijk demonstratie (4)

de­mon­stratie
4 ge­za­men­lijk op­tre­den van een par­tij, van een groep men­sen om door een op­tocht, mee­ting enz. haar me­ning te ken­nen te ge­ven